REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BITSTAR


"Terms & Conditions" and "Privacy policy" is available only in Polish.

English version will be posted in the future, nethertheless every litigation will be resolved basing on contents of the Polish version.


Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu Bitstar.pl oraz prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Użytkowników i Administratora Serwisu. Z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu lub dokonania jakichkolwiek działań w ramach lub z wykorzystaniem Serwisu każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Wszystkie usługi oferowane w Serwisie świadczone są zgodnie z Regulaminem, o ile nie zastrzeżono inaczej. Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu. Serwis przeznaczony jest dla podmiotów, które zamierzają nabyć lub zbyć jednostki udziałów w rozproszonych kryptograficznych systemach księgowych (kryptowaluty). Z Serwisu mogą korzystać wyłącznie podmioty, które posiadają zdolność prawną w zakresie zbycia lub nabycia kryptowaluty.

§ 1. Definicje

Administrator Serwisu

podmiot świadczący usługę udostępniania Serwisu na rzecz Użytkowników, to jest Bitstar Sp. z o.o. ul. Włodarzewska 33/5, 02-384 Warszawa, KRS: 0000492015, NIP: 7010408083, REGON: 147059150;

Konto

zbiór powiązanych ze sobą funkcjonalnie zawartych w Serwisie danych przypisanych każdemu Użytkownikowi, przy wykorzystaniu którego Użytkownik może korzystać z funkcjonalności Serwisu;

Kryptowaluta

umowne jednostki udziału w rozproszonym systemie księgowym opartym na kryptografii, którymi obrót dopuszczony jest przez Serwis

Profil Użytkownika

zbiór powiązanych ze sobą funkcjonalnie danych dotyczących Użytkownika i jego aktywności w Serwisie

Serwis

Portal Bitstar, znajdujący się pod adresem internetowym www.bitstar.pl umożliwiający Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Kryptowaluty, jak również świadczący na rzecz Użytkowników inne usługi drogą elektroniczną;

Użytkownik

podmiot posiadający w Serwisie aktywne Konto Użytkownika, który korzysta z Serwisu: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

§ 2. Cel Serwisu

1. BitStar jest portalem ofertowym, umożliwiającym Użytkownikom sprawne i efektywne dokonanie transakcji obrotu BTC/Kryptowalutą.

§ 3. Zakres Usług

 1. Usługami oferowanymi w ramach Serwisu są: zawieranie umów sprzedaży i kupna za pomocą elektronicznej platformy oraz usług wspierających działanie Serwisu. („Usługi”).
 2. Dostęp oraz korzystanie z Serwisu i jego funkcjonalności przewidziany jest dla wszystkich Użytkowników po dopełnieniu procedury rejestracji określonej w § 4 niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może być uzależnione od uiszczenia przez Użytkownika opłaty zgodnie z zasadami określonymi w § 10 niniejszego Regulaminu.
 4. Dostępność Usług świadczonych przez Serwis może być ograniczona z uwagi na kraj, w którym Użytkownik korzysta z Serwisu.
 5. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do ograniczenia lub odmowy świadczenia konkretnej Usługi lub Usług na rzecz dowolnego Użytkownika tylko z ważnego powodu i w celu ochrony interesów Serwisu lub pozostałych Użytkowników. Administrator Serwisu niezwłocznie powiadomi Użytkownika o fakcie i przyczynach odmowy lub ograniczenia świadczenia Usługi lub Usług.

§ 4. Rejestracja Użytkowników

 1. Dostęp oraz korzystanie z funkcjonalności Serwisu wymaga rejestracji. Rejestracja w Serwisie polega na wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie: http://bitstar.pl/ .
 2. W ramach formularza służącego do założenia Konta, Użytkownik zobowiązany jest do podania wszystkich danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe oraz akceptacji postanowień niniejszego Regulamin i wyrażenia zgód określonych w niniejszym Regulaminie. W szczególności założenie Konta oznacza:
  1. pełną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu
  2. potwierdzenie, że Użytkownik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają do korzystania z Serwisu.
 3. Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego Użytkownik ma obowiązek podać prawdziwe oraz aktualne dane. Wprowadzenie fałszywych lub nieaktualnych danych może prowadzić do zawieszenia lub usunięcia Konta Użytkownika.
 4. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zmianami) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204, ze zmianami).
 5. Użytkownik oświadcza, że uzyskał od osób, których dane osobowe wprowadza do Serwisu, zgodę na przetwarzanie tych danych przez Administratora Serwisu. Ponadto Użytkownik będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu świadczenia przez Serwis Usług.
 6. Konto tworzone jest dla każdego korzystającego z Serwisu Użytkownika oddzielnie.
 7. Użytkownik ma obowiązek aktualizowania danych zawartych w ramach Konta, jeżeli uległy one zmianie. Użytkownik aktualizuje dane zawarte w formularzu rejestracyjnym poprzez dokonanie aktualizacji Profilu Użytkownika.
 8. Po zakończonym procesie rejestracji zostaje utworzone Konto, do którego Użytkownik uzyskuje dostęp po podaniu nazwy i hasła, zaś w przypadku korzystania z dwuskładnikowej autoryzacji – także kodu z tokena.
 9. Zarejestrowany Użytkownik w każdej chwili może zgłosić na adres pomoc@bitstar.pl żądanie usunięcia Konta. Administrator Serwisu po otrzymaniu takiego żądania usunie Konto i dane Użytkownika, gdy tylko ustanie potrzeba przetwarzania tych danych w związku z transakcjami dokonanymi przez takiego Użytkownika. Administrator Serwisu powstrzyma się od usunięcia Konta i danych Użytkownika w sytuacji, gdy obowiązek dalszego ich przetwarzania wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub dyspozycji uprawnionego organu, w szczególności sądu powszechnego lub prokuratury.

§ 5. Weryfikacja Użytkowników

 1. Każdy Użytkownik zamierzający korzystać z Serwisu podlega obligatoryjnej weryfikacji.
 2. Z funkcjonalności Serwisu korzystać może Użytkownik posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, którzy przy wykorzystaniu dedykowanego formularza założy Konto w Serwisie, którego dane zostaną zweryfikowane przez Administratora Serwisu. Użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich funkcjonalności Serwisu związanych z jego Kontem po pomyślnym zakończeniu procedury weryfikacji.
 3. Proces weryfikacji Użytkownika polega na sprawdzeniu danych podanych przy rejestracji, w tym skanów dokumentów wyszczególnionych w formularzu rejestracji, lub przesyłając przelew weryfikacyjny.
 4. Użytkownik który pomyślnie przeszedł proces weryfikacji może w każdej chwili zlikwidować Konto, wysyłając stosowne żądanie na adres: pomoc@bitstar.pl
 5. Dane identyfikujące Użytkowników, którzy nie przeszli pomyślnie procesu weryfikacji lub zgłosili żądanie usunięcia konta, będą usuwane przez Administratora Systemu niezwłocznie po – odpowiednio - zakończeniu procesu weryfikacji lub otrzymaniu żądania przez Administratora Serwisu. Nie dotyczy to sytuacji, w których dalsze przetwarzanie danych identyfikujących Użytkownika będzie niezbędne z uwagi na żądanie uprawnionych podmiotów.

§ 6. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator Serwisu dostarcza Użytkownikom elektroniczną platformę służącą do wymiany informacji i zawierania umów sprzedaży BTC pomiędzy Sprzedającymi i Kupującymi.
 2. Administrator Serwisu nie reprezentuje któregokolwiek Użytkownika w poszczególnych umowach, bez względu na to, czy takie umowy są zawierane za pośrednictwem Serwisu.
 3. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do ograniczenia niektórych funkcjonalności Serwisu wyłącznie dla Użytkowników Premium.
 4. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik oświadcza, że został poinformowany i przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje potencjalne ryzyka związane z działalnością innych Użytkowników wykorzystujących fałszywe dane lub fałszywą tożsamość. Ze względu na fakt, że weryfikacja Użytkowników za pośrednictwem Internetu jest ograniczona, Administrator Serwisu nie może i nie potwierdza wszystkich danych przekazywanych mu przez każdego Użytkownika.
 5. Każdy Użytkownik potwierdza, że jest w pełni świadomy ryzyka związanego z korzystaniem z Serwisu oraz akceptuje ryzyko odpowiedzialności lub poniesienia szkody jakiegokolwiek rodzaju lub jakiejkolwiek straty w związku z korzystaniem z Serwisu. Do zagrożeń należą w szczególności, lecz nie wyłącznie: nienależyty lub niegodny z rzeczywistością opis oferty lub niezgodność oferty kupna lub sprzedaży Kryptowaluty z rzeczywistością, wady prawne Kryptowaluty, opóźnienia w płatnościach, błędna kalkulacja kosztów, naruszenia przez Użytkowników warunków umów oraz ryzyko naruszenia przez Użytkowników praw osób trzecich. Administrator Serwisu dołoży należytej staranności w celu zweryfikowania dostarczanych przez Użytkowników danych, jednakże Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności materialnej za jakiekolwiek szkody, zobowiązania, koszty, niedogodności, przerwy w działalności gospodarczej lub dowolnego rodzaju wydatki, które mogą powstać w wyniku lub w związku z korzystaniem z Usług przez Użytkownika korzystającego z Serwisu w związku z prowadzoną przez tego Użytkownika działalnością gospodarczą.
 6. Użytkownicy są wyłącznie odpowiedzialni za wszystkie umowy zawierane za pośrednictwem lub w związku z korzystaniem z Serwisu, w szczególności, lecz nie wyłącznie, za wszelkie należności publicznoprawne i płatności.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich informacji i materiałów, które mogą być wymagane przez Administratora Serwisu w związku z umową zawieraną lub wykonywaną za pośrednictwem platformy transakcyjnej w Serwisie. Administrator Serwisu ma prawo do zawieszenia lub usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik nie dostarczy w odpowiednim czasie informacji i materiałów wymaganych przez Administratora Serwisu.
 8. W przypadku Użytkownika naruszającego postanowienia niniejszego Regulaminu lub naruszającego prawo w związku z korzystaniem z Serwisu, w celu ochrony interesów własnych oraz pozostałych Użytkowników Administrator Serwisu ma prawo do zablokowania takiemu Użytkownikowi możliwości korzystania z niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu, możliwości korzystania z Konta, a także do trwałego usunięcia Konta. W przypadku ponownej rejestracji Użytkownika, uprzednie trwałe usunięcie Konta stanowi przeszkodę do pozytywnej weryfikacji Użytkownika.

§ 7. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu, wraz ze wszystkimi funkcjonalnościami udostępnionymi przez Administratora Serwisu, chyba że korzystanie z określonej funkcjonalności wymaga spełnienia przez Użytkownika dodatkowych warunków, w szczególności uiszczenia dodatkowej opłaty.
 2. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania na Serwisie treści:
  • sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami;
  • naruszających prawa osób trzecich;
  • naruszających prawa osób trzecich z zakresu własności intelektualnej;
  • które są powszechnie uznane za wulgarne lub obelżywe;
  • o charakterze reklamowym lub promocyjnym;
  • które promują inne strony internetowe, w szczególności podmiotów oferujących usługi konkurencyjne;
  • które wzywają do nienawiści w szczególności na tle etnicznym, rasowym lub narodowościowym;
  • o charakterze pornograficznym;
  • nawołujących do przemocy.
 3. W wypadku zamieszczenia przez Użytkownika treści naruszających przepisy prawa lub Regulaminu, mogą one zostać usunięte przez Administratora Serwisu, bez informowania Użytkownika o tym fakcie.
 4. Konto Użytkownika naruszającego postanowienia niniejszego Regulaminu poprzez publikację niedozwolonych treści, może zostać usunięte lub zawieszone przez Administratora Serwisu, bez uprzedniego informowania Użytkownika o tym fakcie lub wezwania do zaprzestania naruszeń.
 5. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę informacji publikowanych przez Użytkowników na stronach Serwisu w zakresie, w jakim nie może takiej publikacji zapobiec.
 6. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku zachowania Użytkowników niezgodne z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 7. Żaden Użytkownik nie jest uprawniony bez zgody Administratora Serwisu do kopiowania, przerabiania lub pobierania jakichkolwiek informacji, tekstów, zdjęć, plików wideo, katalogów, baz danych lub aukcji udostępnianych na stronach Serwisu ("Zawartość Serwisu") w jakimkolwiek celu, w szczególności w celu ich odsprzedaży, publikacji lub jakiejkolwiek dystrybucji.
 8. Postanowienia punktu 8 nie mają zastosowania do pobierania przez Użytkownika Zawartości Serwisu na potrzeby kompilacji, gromadzenia danych, tworzenia baz danych na wyłączny użytek osobisty Użytkownika.
 9. Użytkownik Serwisu obowiązany jest zachować w poufności dane niezbędne do korzystania z Konta Użytkownika. W szczególności obowiązany jest nie udostępniać login’u i hasła do Konta osobom trzecim. W przypadku powzięcia podejrzeń o możliwości uzyskania przez osobę nieupoważnioną dostępu do danych umożliwiających korzystanie z Konta lub zawieranie transakcji, Użytkownik obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Administratora Serwisu, z wykorzystaniem adresu e-mail podanego w procesie tworzenia Konta.

§ 8. Obrót Kryptowalutą

 1. Złożenie przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu oferty dotyczącej kupna lub sprzedaży BTC jest jednoznaczne z zaakceptowaniem zasad zawierania transakcji, określonych przez Administratora Serwisu.
 2. Sprzedający lub Kupujący może określić – w ramach funkcjonalności udostępnionych przez Administratora Serwisu - dodatkowe warunki oferty dotyczącej Kryptowaluty złożonej przez niego za pośrednictwem Serwisu, o ile nie będą one stały w sprzeczności z warunkami określonymi przez Administratora Serwisu.
 3. Składane za pośrednictwem Serwisu oferty kupna lub sprzedaży Kryptowaluty porównywane będą z innymi zamieszczonymi w Serwisie ofertami – odpowiednio – sprzedaży lub kupna Kryptowaluty.
 4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili odnalezienia przez Serwis oferty odpowiadającej warunkom określonym przez Użytkownika, przy czym jeżeli ofercie złożonej przez jednego Użytkownika odpowiada więcej niż jedna oferta innych Użytkowników, oferty realizowane będą wedle kolejności ich złożenia.
 5. Wszelkie płatności z tytułu transakcji z udziałem Użytkownika Serwisu realizowane będą za pomocą rachunku przypisanego do Konta Użytkownika. Zasilenie rachunku przez Użytkownika, jak również wycofanie środków z tego rachunku może nastąpić wyłącznie z lub na rachunek bankowy o numerze wskazanym w Profilu Użytkownika.

§ 9. Anulowanie oferty

W celu zmniejszenia ryzyka po stronie Użytkowników Serwisu, Administratorowi Serwisu w przypadku powzięcia wiadomości uzasadniających podejrzenie, że:

 • oferowana Kryptowaluta nie spełnia warunków określonych przez Administratora Serwisu,
 • którykolwiek z Użytkowników składających ofertę zbycia lub nabycia Kryptowaluty podał nieprawdziwe informacje co do swojej tożsamości, względnie co do faktu przysługiwania mu prawa do Kryptowaluty

przysługuje prawo do wstrzymania lub odwołania jakiejkolwiek oferty dotyczącej Kryptowaluty, złożonej w opisanych wyżej warunkach.

§ 10. Płatności i opłaty

 1. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu jest odpłatne.
 2. Administrator Serwisu nie oblicza i nie pobiera od Użytkowników należności z tytułu podatków i innych należności publicznoprawnych. Obowiązek obliczenia podatku i odprowadzenia go do właściwego Urzędu Skarbowego spoczywa na Użytkownikach.
 3. Użytkownik Serwisu obowiązany jest do wnoszenia na rzecz Administratora Serwisu opłat związanych z korzystaniem z funkcjonalności Serwisu i dokonywanymi z jego wykorzystaniem transakcji. Wykaz opłat oraz ich wysokość stanowią integralną część Regulaminu i dostępne są na stronie www.bitstrar.pl.
 4. W szczególności Sprzedający obowiązany jest, z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w niniejszym paragrafie, do ponoszenia na rzecz Administratora Serwisu opłaty stosunkowej liczonej od wartości nominalnej transakcji, obejmującej ewentualny podatek od towarów i usług (opłata prowizyjna).
 5. Wszystkie opłaty pobierane są ze środków przysługujących danemu Użytkownikowi Serwisu. Opłata prowizyjna pobierana jest przez Administratora Serwisu ze środków przysługujących Użytkownikowi w chwili dokonania transakcji. Pozostałe opłaty pobierane są w chwili złożenia przez Użytkownika dyspozycji dokonania operacji podlegającej opłacie.

§ 11. Zasady odpowiedzialności

 1. Administrator Serwisu nie jest stroną jakichkolwiek umów zawieranych między Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu. Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tych umów odpowiadają wyłącznie strony, za wyjątkiem sytuacji, gdy bezpośrednie przyczyny niewykonania lub niewłaściwego wykonania tych umów leżą po stronie Administratora Serwisu.
 2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników oraz za wszelkie ich zachowania pozostające w sprzeczności z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu, jeżeli przy zachowaniu należytej staranności nie mógł zapobiec takim zachowaniom lub publikacji takich treści.
 3. Administrator Serwisu dołoży należytej staranności przy dokonywaniu weryfikacji Użytkowników. Jednakże z uwagi na brak możliwości weryfikowania treści i informacji pozostawionych w Serwisie przez Użytkowników, w tym w zakresie dotyczącym ich ważności, dokładności, poprawności, rzetelności, jakości, zupełności lub aktualności, Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki posługiwania się przez Użytkowników wymienionymi wyżej informacjami w jakichkolwiek sytuacjach w złej wierze.
 4. Administrator Serwisu nie odpowiada za usługi świadczone za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu przez osoby trzecie. Administrator Serwisu nie ponosi również odpowiedzialności za produkty oferowane lub reklamowane w Serwisie przez osoby trzecie.
 5. Administrator Serwisu tworzy warunki techniczne umożliwiające funkcjonowanie Serwisu i korzystanie z niego przez Użytkowników. Jednakże Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, błędy lub przerwy w świadczeniu Usług wynikające pośrednio lub bezpośrednio ze zdarzeń spowodowanych działaniem siły wyższej, takich jak powódź, pożar, huragan, trzęsienie ziemi, lub ze zdarzeń zbliżonych do siły wyższej, a którym Administrator nie mógł się sprzeciwić ani zapobiec, takich jak wojna czy stan wyjątkowy. Administrator Serwisu nie ponosi również odpowiedzialności za – wynikające z okoliczności, którym Administrator Serwisu pomimo zachowania należytej staranności nie mógł zapobiec - opóźnienia, błędy lub przerwy w świadczeniu Usług, które wynikają z zakłóceń wykorzystywanego przez Użytkownika połączenia z Internetem, nieleżących po stronie Administratora Serwisu usterek sprzętu, zakłóceń połączeń telekomunikacyjnych, błędów oprogramowania, lub które są skutkiem niedozwolonej ingerencji Użytkowników lub osób trzecich, bądź wynikają z wszelkich innych zakłóceń w działaniu urządzeń czy przerw w dostawie prądu.
 6. Administrator Serwisu nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, legalność i dostępność produktów i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu lub zdolność Użytkowników do zawarcia lub wykonania umów zawartych przy wykorzystaniu Serwisu. W szczególności Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia pomiędzy poszczególnymi Użytkownikami.
 7. Niezależnie od powyższych warunków i z zastrzeżeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, całkowita odpowiedzialność Administratora Serwisu, jego pracowników i osób działających w jego imieniu i na jego rzecz, względem Użytkownika Serwisu za wszelkie roszczenia związane z korzystaniem z Serwisu będzie ograniczona do kwoty będącej równowartością sumy opłat wniesionych przez Użytkownika na rzecz Administratora Serwisu lub podmiotów z nim powiązanych w ciągu 12 miesięcy poprzedzających działanie będące podstawą odpowiedzialności.

§ 12. Wyłączenie odpowiedzialności Administratora Serwisu

 1. Administrator Serwisu, w ramach dostępnych mu środków i udostępnionych informacji, dołoży należytej staranności przy weryfikacji Użytkowników. Jednakże Administrator Systemu nie będzie ponosił odpowiedzialności materialnej względem któregokolwiek z Użytkowników Serwisu w poniższych sytuacjach i przy zachowaniu określonych poniżej warunków:
  • w przypadku podania przez Użytkownika fałszywych danych - jeżeli informacje uzyskane przez Administratora Serwisu w procesie weryfikacji pozwalały na pomyślne zakończenie procesu weryfikacji;
  • w przypadku korzystania z Serwisu przez osobę nieuprawnioną, która uzyskała dostęp do Konta Użytkownika – jeżeli Administrator Serwisu, w czasie umożliwiającym podjęcie stosownych kroków (takich jak wstrzymanie lub wycofanie oferty) nie uzyskał informacji uzasadniających podejrzenie korzystania z Serwisu przez osobę nieupoważnioną; w szczególności w opisanych wyżej warunkach Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba trzecia uzyska dostęp do Konta Użytkownika lub dokona transakcji na skutek zaniechania przez Użytkownika dopełnienia czynności należytej staranności, o których mowa w § 7 pkt 10 Regulaminu.

§ 13. Prawa autorskie

 1. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zmianami), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, ze zmianami) oraz ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402, ze zmianami).

§ 14. Ochrona prywatności

 1. Szczegółowe regulacje w zakresie ochrony prywatności oraz zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników, określone są w Polityce Prywatności Serwisu („Polityka Prywatności”).

§ 15. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Serwisu, Użytkownicy powinni dysponować:
  • urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet o przepustowości łącza minimum 256 kB/s;
  • przeglądarką internetową Google Chrome; Administrator Serwisu prowadzi nieustannie prace w celu udostępnienia serwisu także na innych przeglądarkach internetowych, jednakże nie gwarantuje poprawności działania Serwisu w przypadku korzystania z przeglądarek innych, niż Google Chrome.
 2. Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Flash, Java oraz akceptacji cookies.

§ 16. Zawiadomienia i reklamacje

 1. Wszelkie informacje, opinie, pytania oraz wnioski kierowane przez Użytkowników do Administratora Serwisu dotyczące funkcjonowania Serwisu („Zawiadomienia”), powinny być sporządzone w formie pisemnej i dostarczone na adres: ul. Włodarzewska 33 lok. 5 02-384 Warszawa lub przesłane pocztą e-mail na adres: pomoc@bitstar.pl
 2. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego Regulaminu powinny być sporządzone w formie pisemnej i dostarczone na adres: ul. Włodarzewska 33 lok. 5 02-384 Warszawa lub przesłane pocztą e-mail na adres: pomoc@bitstar.pl
 3. Wszelkie reklamacje kierowane przez Użytkowników do Administratora Serwisu dotyczące funkcjonowania Serwisu („Reklamacje”), powinny być sporządzone w formie pisemnej i dostarczone na adres: ul. Włodarzewska 33 lok. 5, 02-384 Warszawa lub przesłane pocztą e-mail na adres: pomoc@bitstar.pl
 4. Administrator Serwisu rozpatrzy Reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania, o ile ich rozpatrzenie nie będzie uzależnione od uzyskania dodatkowych informacji lub dokumentów. W takim wypadku Administrator Serwisu zwróci się o dodatkowe informacje lub dokumenty do właściwych podmiotów, informując o tym Użytkownika zgłaszającego Reklamację, zaś termin rozpatrzenia reklamacji wynosić będzie 14 dni od uzyskania od właściwych podmiotów dodatkowych informacji lub dokumentów. Jeżeli Administrator Serwisu w terminie tym nie przekaże Użytkownikowi stanowiska z użyciem jednego ze sposobów opisanych w pkt 5 poniżej, Reklamację uważa się za uwzględnioną.
 5. Wszystkie zawiadomienia i informacje wysyłane przez Administratora Serwisu („Zawiadomienia Administratora”) są skuteczne wobec Użytkownika jeśli zostały mu dostarczone osobiście, przesłane kurierem, pocztą, faksem lub pocztą e-mail na ostatni znany adres korespondencji, fax lub e-mail podany przez Użytkownika do wiadomości Administratora Serwisu w trakcje procedury rejestracji w Serwisie lub aktualizacji danych Użytkownika. Zawiadomienia Administratora są również skuteczne wobec Użytkownika poprzez ich zamieszczenie w Serwisie w części publicznie dostępnej . Informację uważa się za doręczoną Użytkownikowi, gdy  Administrator Serwisu jest w stanie wykazać, że komunikacja w formie elektronicznej, zawierająca Zawiadomienie Administratora została wysłana do Użytkownika, lub (ii) natychmiast po publikacji Zawiadomienia Administratora na obszarze Serwisu, która jest publicznie dostępna; lub (iii) w przypadku gdy Zawiadomienie Administratora przesłane jest kurierem lub pocztą w chwili ich dostarczenia Użytkownikowi.

§ 17. Postanowienia końcowe

 1. Z chwilą jego zaakceptowania niniejszy Regulamin oraz Polityka Prywatności stanowią całość zasad korzystania przez Użytkownika z Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień  regulaminów dotyczących świadczenia Usług, odrębnych umów pomiędzy Administratorem Serwisu a Użytkownikiem.
 2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
 3. Administrator Serwisu ma prawo, według własnego uznania, zmieniać, dodawać lub usuwać wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie ("Zmiany Regulaminu"). Użytkownik zostanie powiadomiony o wszelkich Zmianach Regulaminu poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej Serwisu www.bitstar.pl w zakładce Regulamin oraz poinformowanie w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. Najnowsza wersja Regulaminu będzie zawsze dostępna na stronie internetowej Serwisu www.bitstar.pl/ w zakładce Regulamin. Dodatkowo informacja o fakcie zmianie Regulaminu zostanie przekazana każdemu Użytkownikowi za pośrednictwem jego Konta w Serwisie oraz wiadomości e-mail. Jeśli Użytkownik nie akceptuje zmiany Regulaminu, zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Serwisu i natychmiast powiadomić o tym Administratora Serwisu za pośrednictwem poczty e-mail: pomoc@bitstar.pl
 4. Wszelkie spory, wynikłe z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.05.2014.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

X

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013