POLITYKA PRYWATNOSCI BITSTAR SP. Z O.O.


1. DLACZEGO STWORZYLIŚMY NINIEJSZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI?

Polityka Prywatności określa, na jakich zasadach Bitstar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zbiera oraz przetwarza dane osobowe swoich klientów oraz jakie prawa przysługują tym klientom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Zważywszy, że od dnia 25.05.2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zachęcamy Was do zapoznania się z poniższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

2. SKRÓTY I DEFINICJE:

Administrator - oznacza spółkę pod firmą Bitstar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-384), przy ul. Włodarzewskiej nr 33 lok. 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod nr KRS 0000492015, posiadająca nr NIP 7010408083, o kapitale zakładowym w wysokości 196.700,00 zł;

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. Polityka oznacza niniejsza Politykę ochrony danych osobowych, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1).

Dane szczególnych kategorii oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.bitstar.pl.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

Podmiot przetwarzający oznacza organizacje lub osobę, której BITSTAR sp. z o.o. powierzyła przetwarzanie danych osobowych (np. usługodawca IT, zewnętrzna księgowość).

Profilowanie oznacza dowolna formę zautomatyzowania przetwarzania danych osobowych, której polega na wykorzystaniu danych osobowych, które polega na wykorzystywaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Eksport danych oznacza przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

IOD lub Inspektor oznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

RCPD lub Rejestr oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych prowadzony przez Administratora.

3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - ZASADY OGÓLNE

Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

a) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
b) rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
c) w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
d) w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
e) nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
f) z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
g) nie dłużej niż potrzeba (retencja);
h) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

4. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Bitstar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacją Twoich praw związanych z przetwarzaniem, na adres e-mail: rodo@bitstar.pl

5. JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy Twoje dane, które nam podajesz lub udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych w ramach korzystania z naszych Usług - (wraz ze zautomatyzowaną analizą Twojej aktywności na stronie internetowej ww.bitstar.pl).

Podajesz nam Twoje dane osobowe niezbędne do świadczenia Ci usług, np. przy zakładaniu konta w Serwisie, wypełniając formularz (takie jak: adres e-mail, imię i nazwisko).

Przetwarzamy. następujące dane osobowe Zarejestrowanego Użytkownika:

a) imię i nazwisko;
b) login;
c) numer PESEL,
d) numer paszportu,
e) numer dowodu osobistego lub
f) numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
g) adres zamieszkania;
h) adres do korespondencji;
i) adres poczty elektronicznej;
j) numer rachunku bankowego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych niezbędnych w celu zawarcia Umowy może skutkować niemożliwością świadczenia Umowy przez nas. Możemy dodatkowo przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Zarejestrowanych Użytkowników z Usług (dane eksploatacyjne): * oznaczenia identyfikujące Zarejestrowanego Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w §11 ust. 3 Regulaminu; * oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Zarejestrowany Użytkownik; * informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług; * informacje o skorzystaniu przez Zarejestrowanego Użytkownika z Usług.

6. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Wykorzystujemy Twoje dane odobowe w celu zapewniania bezpieczeństwa, weryfikacji tożsamości, a także w celu spełnienia wymogów prawa. Dane wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzamy w następująych celach:

• w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie i udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• w celu obsługi reklamacji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność́ przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
• w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych Usług;
• w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
• przeprowadzania wymaganych prawem kontroli oraz wypełniania obowiązków wobec organów nadzoru,
• zapobiegania i wykrywania oszustw, przypadków prania pieniędzy i innych przestępstw (na przykład kradzieży tożsamości),
• sprawdzania, czy Użytkownik znajduje się w kraju i w lokalizacji, w której dokonywana jest płatność z jego rachunku w przypadkach, w których uznamy to za istotne w celu zapobieżenia oszustwu na szkodę rachunku; dokonujemy tego wykorzystując usługi lokalizacyjne telefonu komórkowego Użytkownika,
• zarządzania rachunkiem Użytkownika;
• informowania użytkownika o produktach i Usługach,
• rozwijania i ulepszania naszych usług w drodze oceny i analizy danych.

Nigdy bez zgody użytkownika nie przekazujemy danych osobowych podmiotom trzecim na potrzeby marketingu bezpośredniego.

7. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE?

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.: Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia Usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

8. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ NASZYM UŻYTKOWNIKOM JAKO PODMIOTOM DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z przepisami RODO, przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nas:

• prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
• prawo żądania sprostowania danych
• prawo do usunięcia danych,
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
• prawo do wycofania zgody (sprzeciwu) - wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
• prawo do przenoszenia danych osobowych.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z nami pod adresem:

9. KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE?

Nie przekazujemy nikomu Twoich danych poza przypadkami, gdy z takim żądaniem wystąpi do nas organ publiczny lub w innych przypadkach gdy jesteśmy zobowiązani na podstawie przepisów prawa.

10. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Nie przekazujemy Twoich danych poza obszar EOG.

11. COOKIES

Używamy plików "cookies" (PL "ciasteczka"), aby umożliwić przeglądanie naszej strony w jak najlepszej jakości. Cookies to krótkie pliki tekstowe, które są wysyłane i przechowywane na Twoim komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu, którego używasz i które ma dostęp do internetu. Są przydatne ze względu na to, że pozwalają stronie rozpoznać urządzenie użytkownika.

Wykorzystujemy pliki "cookies" do zgromadzenia informacji o użytkowaniu naszej strony. Dzięki "cookies" możemy ustalić, na które podstrony użytkownicy wchodzą najczęściej oraz czy dostają informacje o błędach. Te informacje pomagają nam usprawniać działanie naszej strony oraz rozwijać nasze produkty i usługi. "Cookies" pomagają nam również dostarczać na stronę najbardziej przydatne informacje, dają nam wiedzę o tym co działa najlepiej lub nad czym musimy jeszcze popracować.

Wchodząc na naszą stronę prosimy użytkowników o zgodę na używanie plików "cookies". Kontynuowanie przeglądania naszej strony traktujemy jako wyrażenie zgody na ich wykorzystanie.

NINIEJSZA POLITYKA PRYWTANOSCI JEST WAŻNA OD 25 MAJA 2018 R.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

X

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013